facebook
 • Název: Obec Horní Dunajovice
 • Důvod a způsob založení
  • Obec Horní Dunajovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
 • Organizační struktura
 • Kontaktní spojení
 • Případné platby můžete poukázat: 1581876389/0800
 • Identifikační číslo: 00292818
 • Daňové identifikační číslo:
 • Dokumenty
 • Žádosti o informace
 • Příjem žádostí a dalších podání
 • Opravné prostředky
  • Proti rozhodnutí obecního úřadu lze podat odvolání u pověřeného městského úřadu ve Znojmě, Obroková 10/12, 669 22 Znojmo a ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, prostřednictvím obecního úřadu v Horních Dunajovicích
 • Formuláře
 • Návody na řešení nejrůznějších životních situací
 • Předpisy
  • Nejdůležitější používané předpisy
  • Vydané právní předpisy
 • Úhrady za poskytování informací
  • Sazebník úhrad za poskytování informací
  • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • Licenční smlouvy
  • Vzory licenčních smluv
  • Výhradní licence
 • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o poskytování infromací

edpp long

logo

logo

vase cesty k bezpeci

erb
Obec Horní Dunajovice