telefon +420 515 273 224

email info@hornidunajovice.cz

Facebook obce Horní Dunajovice

Obec
Horní Dunajovice
znak Horní Dunajovice

Menu

Vyhledávání

Podobu  dnešní krajiny dotvářel člověk, který žil trvale na katastru obce už skoro šest tisíc let. Lidé mladší doby kamenné žili např. v těchto lokalitách – polní stráně Stínadla, Vápenný kopec, Stará hora, v okolí kostela  a školy, v cihelně. V mladší době kamenné patřil katastr obce do zájmové sféry moravské malované keramiky. V roce 1983 byla nalezena dvě torza ženské plastiky z hlíny. Památky na Slovany jsou v katastru obce většinou z mladšího období hradištního a pocházejí z hrobů objevených již Jar. Palliardim v polní trati za budovou základní školy. Naše poznatky z této doby a z téhož pohřebiště byly rozšířeny v r. 1981, kdy se zde našly další předměty denní potřeby jako železné nože, dubová prkna, hlazené dláto nebo nádoby vyrobené na hrnčířském kruhu.

V současné době má naše obec více než 620 trvale bydlících obyvatel. Z vývoje počtu obyvatel je patrné, že nejvíce obyvatel měla naše obec na přelomu 19. a 20. století, celkem asi 1600. Od té doby počet obyvatel výrazně klesal až do roku 1950. Od tohoto roku pak v průběhu čtyřiceti let počet obyvatel klesal pozvolněji  Od roku 1990 došlo ke stagnaci v počtu obyvatel a nyní asi posledních pět let dochází k nepatrnému nárůstu.

Z 280 čísel popisných je asi necelá jedna třetina domů, které využívají od jara až do pozdního podzimu chalupáři (jsou to většinou starší občané – důchodci -  kteří jsou nějakým způsobem spjati s naší obcí.) To se potom obec rozroste asi o 100 obyvatel. K jejich cti je nutno podotknou, že jejich zásluhou dochází k tomu, že se ráz obce mění, neboť opravují fasády svých domků a ty již nebudí negativní dojem.

Vlastní zastavěné území obce je dnes souvisle zastavěno. Tvoří jej rodinné domky. Starší jsou většinou přízemní, novější jsou potom jednopatrové. Všechny jsou dobře udržované.

Lidé v naší obci se od nepaměti  zabývali zemědělstvím, a ne jinak je tomu i v dnešní době. V obci hospodaří zemědělský podnik – AGRA Horní Dunajovice a.s. na téměř 870 ha půdy. Jedná se výhradně o ornou půdy a vinohrady. Pěstují  především obiloviny (500 ha), kukuřici (120 ha), cukrovku (80 ha), řepku ozimou (80 ha), vinohrady (80 ha) . Hrozny z vinic v lokalitě Stará hora jsou velice žádány a zemědělci je prodávají i do Znovínu Znojmo a.s., který z nich vyrábí  kvalitní známé víno - DAN ERMITE. Toto plné, jemné a příjemně aromatické víno je vyrobeno k klasických odrůd Veltlínského zeleného. Ve víně je dle autorizované laboratoře Ecolab Znojmo zvýšený obsah tranresveratrolu.

Resveratrol je flavonoidní přirozená součást vína, které se připisuje velký podíl na tzv. „francouzském paradoxu“ tedy velmi nízkém počtu srdečně cévních onemocnění ve státech, kde se pije více vína. Zvláštností je, že obsah resveratrolu je v tomto vínu mimořádně vysoký na to, že je to bílé víno. Jeho obsah je srovnatelný s obsahem ve víně červeném.

Kromě zemědělské výroby se ještě družstvo zabývá  silniční motorovou dopravou, koupí a prodejem zboží a nabízí též práci zemědělskými stroji.

Vedle AGRY jsou v naší obci ještě dva malí soukromí zemědělci (ti se zaměřují na pěstování obilí, brambor a cibule) a jedno soukromé zelinářství. Zde pěstují především ředkvičku,  brokolici, papriku, rajčata a okurky.

V obci není žádná průmyslová výroba, většina obyvatel proto dojíždí za prací do nedalekého okresního města Znojma, kam je vcelku dobré autobusové spojení.  V naší obci je pouze několik drobných podnikatelů,  jako např.:

 • vinárna
 • smíšené zboží (2x)
 • pohostinství (2x)
 • kadeřnictví
 • malířství
 • zednictví
 • tesařství
 • výroba nábytku
 • autodoprava
 • servis a oprava diesel motorů a čerpadel
 • autoservis

V katastru obce se ani  nenachází žádný dobývací prostor ani chráněné ložiskové území, v lese západně obce leží obecní lom  kamene, který již však není využíván. S těžbou se neuvažuje ani v budoucnu, neboť v jeho blízkosti se nachází vodojem (mohlo by dojít k porušení vodojemu v důsledku otřesů při rozpojování kamene) a z důvodu ochrany přírody, neboť bylo v těchto místech v roce 2002 vyhlášeno chráněné území – přírodní památka Pod Šibeničním kopcem. Celková výměra této přírodní památky činí 3,5292 ha. Přírodní památka se nachází v nadmořské výšce 250 – 280 m. Motivem ochrany je zde unikátní společenstvo Melicetum ciliatae vytvořené na podkladu krystalických vápenců. Vzhledem k naprosté převaze silikátových hornin je flóra a vegetace této lokality v širším regionu vyjímečná. Z významných rostlin zde najdeme např. strdivku brvitou, oman oko Kristovo, rýt žlutý, len tenkolistý.

Veřejná doprava je z obce zajišťována autobusy. Zastávky autobusů (celkem 3, dvě jsou v Horních Dunajovicích a jedna v Domčicích) jsou vybaveny krytými zděnými čekárnami. Jiné prostředky hromadné dopravy ani objekty dopravní vybavenosti v obci nejsou.

Zastavěným územím obce procházejí tyto státní silnice:

 • III/41312 – Vítonice – Želetice – Horní Dunajovice
 • II/398 – Vémyslice – Pavlice – Šafov – státní hranice

Tyto silnice společně s místními komunikacemi zabezpečují dopravní obsluhu přilehlé zástavby.

Nejen prací živ je člověk a proto v naší obci je i několik spolků. Jsou to především myslivci, hokejový klub funguje nepřetržitě po celou dobu a na své hokejové utkání a tréninky jezdí na zimní stadion do Znojma ), hasiči (ti oslavili v roce 2021 130 let od svého vzniku), spolek vinařů (vinaři pořádají každoročně výstavu vín). Dále se v naší obci pořádají různé kulturní akce jako jsou plesy (pořádají je myslivci, hokejisti, základní škola...), bývají v místním kulturním domě, dále jsou pořádány volejbalové a nohejbalové turnaje, 2x ročně pouť, martinská ochutnávka mladých vín, vánoční koncert, Silvestr. Dále místní základní škola spolu s mateřskou školou pořádá kulturní akce  k různým příležitostem (Den matek, pěveckou soutěž – „Dunajovický slavíček, vánoční besídky aj.). Kino ani divadlo v naší obci není,  ale v sousední obci Želetice funguje ochotnický divadelní spolek, kterého jsou členové i někteří naši občané.

V naší obci není prozatím žádné zařízení volného či vázaného cestovního ruchu. K rekraci místních  občanů slouží v letním období převážně závlahová nádrž, kde se v současné době nachází penzion a kemp. Dále jsou to pobyt ve volné přírodě, zahrádkaření a pěstování různých zálib. Přes naši obec vedou také 2 cyklistické stezky, které jsou zařazeny do cyklistické sítě okresu:

 1. „Znojemská“ (Znojmo-Horní Dunajovice- Moravský Krumlov- Ivančice) – zařazena do hlavní cyklistické sítě
 2. „Jevišovická“ (Jevišovice-Rudlice-Mikulovice-Horní Dunajovice)  - vedlejší cyklistická trasa, která navazuje na trasu „Znojemskou“.

Horní Dunajovice jsou situovány v území, které není postihováno znečištěným ovzduším a okolní příroda zajišťuje obci dobrou kvalitu životního prostředí. Negativním faktorem bývá někdy živočišná výroba v areálu zemědělského družstva. Obec je plynofikována, což také přispělo ke zlepšení čistoty ovzduší. Dále je obec zásobena pitnou vodou z místního vodovodu a má vybudovanou tlakovou kanalizaci s napojením na čistírnu odpadních vod v Želeticích.

Užitečné odkazy

Povodňový plán

CzechPoint

Vaše cesty k bezpečí

Krizport - chytré blondýnky 

Pálení klestí 

IDS JMK 

Horní Dunajovice 102, 671 34 Horní Dunajovice | +420 515 273 224 | info@hornidunajovice.cz

GDPR | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Horní Dunajovice | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection