facebook

Základní škola v Horních Dunajovicích je školou malotřídní pro žáky 1. – 5. ročníku (případně 1. - 4. roč.). V letošním roce navštěvuje školu 24 žáků 1. - 4. ročníku. Dvoupodlažní účelově postavená školní budova pochází z roku 1911. V přízemí je umístěna mateřská škola a tělocvična. V prvním poschodí se nachází základní škola a jídelna s výdejnou stravy. ZŠ využívá k výuce dvě kmenové třídy a počítačovou učebnu. Prostorné třídy estetickou výzdobou a vybavením vytvářejí podnětné prostředí pro výchovně-vzdělávací práci. Jsou vybaveny relaxačními koberci a přenosnými podložkami využívanými zejména pro tělovýchovné aktivity žáků a samostatné i skupinové práce. Renovovaný žákovský nábytek je výškově diferencovaný. Žáci školy jsou velmi dobře vybaveni učebnicemi a pracovními sešity. Vybavení audiovizuální technikou je vzhledem k velikosti školy na dobré úrovni. V počítačové učebně je jeden učitelský a čtyři žákovské síťově propojené počítače s připojením k internetu, jedna laserová tiskárna a jedno multifunkční zařízení, doplněny repasovanou kopírkou. K dispozici je pestrá nabídka výukových programů. V každé třídě se nachází pět počítačů s připojením na internet. Do II. třídy byla pořízena za přispění zřizovatele a Energoregionu ČEZ interaktivní tabule s počítačem a novými lavicemi a židlemi.  Starší  fond pomůcek je postupně modernizován. Výuka TV probíhá v menší tělocvičně, částečně vybavené gymnastickým nářadím.

I.třída je v odpoledních využívána školní družinou.

Do mateřské školy bylo přijato 24 dětí ve věku 3. – 6. let.  MŠ využívá 2 třídy, v obou jsou vytvořeny hrací kouty, které děti využívají k různým činnostem a hrám. V loňském roce byla herna vybavena dvěma novými stolky a židličkami. Druhá třída je využívaná také k odpolednímu odpočinku.  Mezi oběma třídami se nachází šatna. V nevyužívané části šatny byl zřízen dětský koutek. Vedle ložnice je sociální zařízení se sprchovým koutem.

K MŠ patří i velká zahrada v blízkosti hřiště za školou. Dětské hřiště bylo vybaveno novými prvky – hrací domeček a víceúčelová věž.

Děti dochází do jídelny ZŠ, která je v prvním patře. Stravování je zajištěno školní jídelnou Želetice.

HLAVNÍ  CÍLE
Hlavní cíle, k nímž bude škola neustále směřovat:
 • KVALITA: ve smyslu optimálního rozvoje schopnosti každého jednotlivého žáka i rozvoje a seberealizace každého pedagoga a zaměstnance školy.
 • ZDRAVÍ: ve smyslu vytváření podmínek pro rozvoj fyzického a duševního zdraví každého žáka i zaměstnance školy.
 • PŘITAŽLIVOST: pro žáky (škola je baví, nenudí je), pro rodiče (dobře vychovává jejich děti) i zaměstnance (umožňuje jim seberealizaci a rozvíjí je).
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES
Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.. Spolupracujeme s úplnou ZŠ Želetice, do které odchází žáci po ukončení 4. ročníku (případně 5.roč.). Společná setkání nejenom se spádovou školou, ale i s malotřídní ZŠ Skalice, Únanov, Hostěradice, (metodická sdružení, sportovní odpoledne, návštěva divadla, plavání) věnujeme tematice zajištění návaznosti výuky, seznamování s budoucími spolužáky, budovou školy atd.
Pracovníci školy důsledně dbají na tyto zásady:
 • každá hodina by měla být kvalitní, odpovídat zásadám zdraví a být pro děti zajímavá
 • při vyučování pracovat náročně, zároveň však vytvořit atmosféru radosti z poznávání
 • k žákům přistupovat individuálně, učivo diferencovat vzhledem ke schopnostem jednotlivců
 • vést žáky k sebehodnocení a hodnocení druhých
 • používat vhodných pestrých metod, využívat i alternativních přístupů, stále průběžně  motivovat
 • při vyučování dávat přednost dialogickým metodám, samostatné práci, rozvoji tvořivosti, využívat přirozené aktivity žáků
 • používat i jiných forem než tradičních vyučovacích hodin – vycházek, exkurzí, besed se zajímavými hosty
 • zaměřit se na výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování, rozvíjet samostatnost, aktivitu, tvořivost, schopnost kooperace, zdravé sebevědomí, vést žáky k radosti a pozitivnímu myšlení, toleranci
 • podporovat tělovýchovnou činnost a estetické aktivity žáků
 • seznamovat s výukou anglického jazyka
 • do výuky zařazovat práci s počítačem – internet, výukové programy apod.
 • zapojovat žáky do různých soutěží, vhodně reprezentovat školu, účast a úspěchy odměňovat
 • vést děti k ekologickému myšlení / školní dvůr, pořádek kolem školy a ve vesnici/, sběr starého papíru
 • zajistit podíl dětí na výzdobě školy a jejím udržování
 • pro integrované děti – dyslektický kroužek
 • zajišťovat dostatečnou informovanost rodičů o životě školy prostřednictvím „Dnů otevřených dveří“, písemných informací, fotografií a videozáznamů
 • spolupracovat s mateřskou školou, zvát děti do hodin v 1. ročníku a připravovat společně s nimi kulturní vystoupení
 • každý vyučovací den zahájit písničkou
 • ve vyučovacím procesu věnovat maximální pozornost úrazovosti dětí, dbát o bezpečnost dětí při všech činnostech
 • při mimoškolní činnosti spolupracovat s organizacemi v obci a s kulturní komisi při OÚ
 • do vyučovacího procesu zařadit: Práva dětí, Zdravé zuby, aktuálně protidrogovou prevenci, zdravý životní styl
 • nenechat bez povšimnutí žádný projev rasismu, intolerance nebo xenofobie a ihned přijmout patřičná opatření

 

edpp long

logo

logo

vase cesty k bezpeci

erb
Obec Horní Dunajovice